Các khu công nghiệp

Tỉnh Vĩnh Phúc quy hoạch phát triển 19 Khu công nghiệp đến năm 2020, với diện tích trên 5.500 ha. Hiện đã có 13 khu được thành lập.

Tìm kiếm